Val av styrelse/valberedning

Styrelsens sammansättning bestäms genom omröstning på bolagsstämman, i enlighet med den svenska aktiebolagslagen och Genovis bolagsordning.

Valberedning

Valberedningens huvuduppgift är att till årsstämman föreslå kandidater för val till styrelsen.

Utöver detta tar valberedningen fram förslag om styrelsearvoden, ordförande vid årsstämman, arvoden till revisorer och principer för utseende av valberedning. Valberedningens mandatperiod löper till dess ny valberedning utsetts 2021.

Valberedningens ledamöter erhåller inte någon ersättning från bolaget utöver direkta kostnader.

Årsstämman 2020 beslutade att Genovis ska ha en valberedningen som ska bestå av representanter för de fyra största aktieägarna per den 30 september 2020. Valberedningen ska utse ordförande inom sig. Det åligger styrelsens ordförande att sammankalla valberedningen. Om någon ägare avböjer att delta i valberedningen ska rätten att utse en representant övergå till närmast största aktieägare som inte är representerad i valberedningen. Om det till följd av ägarförändringar bedöms lämpligt äger valberedningen erbjuda ytterligare aktieägare plats i valberedningen, dock så att det sammanlagda antalet ledamöter inte ska överstiga fem. Om ledamot i valberedningen skulle lämna denna innan dess arbete är slutfört ska, om valberedningen bedömer det erforderligt, valberedningen uppmana samma aktieägare eller, om denna inte längre tillhör de större aktieägarna, storleksmässigt nästkommande aktieägare att utse en ersättare. Sådan ändring ska tillkännages på bolagets hemsida.

Valberedningen inför årsstämman 2021 består av:

  • Mikael Lönn
  • Aktia placeringsfonder representeras av Markus Lindqvist, Direktör Aktia Fondbolag AB
  • TIN Ny Teknik representeras av Erik Sprinchorn, Portföljförvaltare
  • Andra AP-fonden representeras av Johan Sjöström, Portföljförvaltare

Förslag till valberedningen

Aktieägare som önskar lämna synpunkter eller framlägga förslag till valberedningen bör göra detta senast den 1 mars 2021. Förslag skickas till följande adress, fax eller e-post:
Genovis AB
Investor Relations
Box 790, 220 07 Lund
E-post: info@genovis.com
Fax: 046-12 80 20

  • English