Bolagsstyrning

Bolagsstyrning

Svensk kod för bolagsstyrning (”Koden”) är inte obligatorisk för Genovis men styrelsen kommer noggrant att följa den praxis som utvecklas avseende Koden och avser att tillämpa Koden i de delar den kan bedömas ha relevans för Bolaget och dess aktieägare. Genovis följer även tillämpliga regler i den svenska aktiebolagslagen, regler och rekommendationer som följer av bolagets listning på Nasdaq First North Growth Market och god praxis på aktiemarknaden.

Begreppet bolagsstyrning beskriver de beslutssystem genom vilka företaget styrs. Styrningen av Genovis ska hålla en hög standard genom tydlighet och enkelhet i ledningssystem och styrande dokument. Till grund för styrningen av företaget ligger företagets bolagsordning, den svenska aktiebolagslagen, regler och rekommendationer som följer av bolagets listning på Nasdaq First North Growth Market samt andra tillämpliga lagar och regler.

  • English