Bolagsstämma

Bolagsstämman är det högsta beslutande organet i ett aktiebolag. Stämman utser styrelse och revisorer, samt fattar beslut om bland annat förändringar i bolagsordningen och av aktiekapitalet.

Svenska aktiebolag ska, enligt aktiebolagslagen, senast inom sex månader från utgången av varje räkenskapsår hålla en ordinarie bolagsstämma där styrelsen ska lägga fram årsredovisningen och revisionsberättelsen. Denna bolagsstämma benämns ”årsstämma”.

Genovis årsstämma 2021 hålls torsdagen den 20 maj. Med anledning av coronaviruset har styrelsen beslutat att årsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående. Aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt endast genom poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. Information om de av bolagsstämman fattade besluten offentliggörs den 20 maj 2021, så snart utfallet av poströstningen är slutligt sammanställt.

Genovis extra bolagsstämma 2019 hölls fredagen den 20 dec.

Rösträtt

På bolagsstämman representerar varje aktie en röst

Stämmobeslut fattas vanligtvis med enkel majoritet, i enlighet med den svenska aktiebolagslagen. I vissa fall föreskriver dock aktiebolagslagen eller bolagsordningen antingen en viss närvaro för att uppnå beslutsmässighet eller en särskild röstmajoritet.

En aktieägare får utnyttja alla röster som motsvarar aktieägarens aktieinnehav och som företräds på bolagsstämman.

  • English