Bolagsstämma

Bolagsstämman är det högsta beslutande organet i ett aktiebolag. Stämman utser styrelse och revisorer, samt fattar beslut om bland annat förändringar i bolagsordningen och av aktiekapitalet.

Svenska aktiebolag ska, enligt aktiebolagslagen, senast inom sex månader från utgången av varje räkenskapsår hålla en ordinarie bolagsstämma där styrelsen ska lägga fram årsredovisningen och revisionsberättelsen. Denna bolagsstämma benämns ”årsstämma”.

Genovis årsstämma 2018 hålls torsdagen den 17 maj.

  • Protokoll från årsstämman
  • Kallelse
  • Årsredovisning 2017
  • Styrelsens förslag
  • Valberedningens förslag
  • Fullmakt
  • Bolagsordning

Rösträtt

På bolagsstämman representerar varje aktie en röst

Stämmobeslut fattas vanligtvis med enkel majoritet, i enlighet med den svenska aktiebolagslagen. I vissa fall föreskriver dock aktiebolagslagen eller bolagsordningen antingen en viss närvaro för att uppnå beslutsmässighet eller en särskild röstmajoritet.

En aktieägare får utnyttja alla röster som motsvarar aktieägarens aktieinnehav och som företräds på bolagsstämman.

  • English