Bolagsordning

Bolagsordning Genovis AB (publ) org. nr.556574-5345

Antagen vid årsstämman den 16 maj 2023.

1. Firma

Bolagets firma är Genovis Aktiebolag (publ).

2. Styrelsens säte

Styrelsen skall ha sitt säte i Kävlinge kommun.

3. Verksamhet

Bolaget skall bedriva, genom förvärv av hela eller delar av företag och immateriella rättigheter och via egen forskning och utveckling, kommersialisering av högteknologiska produkter och metoder inom bioteknologi och medicinsk teknik samt äga och förvalta värdepapper och fast egendom samt därmed förenlig verksamhet.

4. Aktiekapitalet

Aktiekapitalet ska utgöra lägst fem miljoner tvåhundrafemtiotusen (5 250 000) kronor och högst tjugoen miljoner (21 000 000) kronor.

5. Antalet aktier

Antalet aktier ska vara lägst tjugoen miljoner (21 000 000) och högst åttiofyra miljoner (84 000 000)

6. Styrelse

Styrelsen skall bestå av tre (3) till tio (10) ledamöter med högst (5) fem suppleanter.

7. Revisorer

Bolaget ska ha lägst en (1) och högst två (2) revisorer med eller utan revisorssuppleanter. Till revisor ska utses auktoriserad revisor eller registrerat revisionsbolag.

8. Kallelse

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets hemsida. Att kallelse skett skall annonseras i Dagens Industri.

För att få delta i bolagsstämman skall aktieägare göra en anmälan härom till bolaget den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och får inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Bolagsstämman kan hållas på följande orter, Kävlinge och Lund.

9. Årsstämma

Årsstämma hålls årligen inom sex månader från räkenskapsårets utgång. På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:

 1. Val av ordförande vid stämman.
 2. Justering av röstlängden.
 3. Godkännande av dagordningen.
 4. Val av justeringsmän.
 5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.
 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt i förekommande fall koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
 7. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt i förekommande fall koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
 8. Beslut om disposition av vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
 9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
 10. Bestämmande av det antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som skall väljas av stämman.
 11. Fastställande av arvode åt styrelsen.
 12. Fastställande av arvode åt revisorn.
 13. Val av styrelse och styrelsens ordförande.
 14. Val av, i förekommande fall, revisor.
 15. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

10. Rösträtt på bolagsstämma

Vid bolagsstämma får varje röstberättigad rösta för fulla antalet av honom ägda och företrädda aktier, utan begränsning i röstetalet.

11. Bolagets räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

12. Avstämningsförbehåll

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.

 • English